Các loại tải trọng vòng bi (bạc đạn)

Độ lớn tải trọng
Độ lớn của tải trọng thông thường là một trong những yếu tố để quyết định kích cỡ vòng bi cần sử dụng. Thông thường, ổ đỡ con lăn có khả năng chịu tải cao hơn ổ đỡ bi có
kích thước tương đương. Vòng bi loại không có vòng cách (số con lăn nhiều hơn) có khả năng chịu tải cao hơn vòng bi tương ứng có vòng cách. Vòng bi thông thường được sử dụng trong những ứng dụng có tải trọng nhẹ và trung bình (P ≤ 0,1 C). Vòng bi con lăn được sử dụng trong những ứng dụng có tải trọng cao hơn (P > 0,1 C), hoặc khi trục có kích thước lớn.

Tải trọng hướng kính
Vòng bi đũa loại NU và N, vòng bi kim và vòng bi hình xuyến (ổ CARB) chỉ có thể chịu được tải trọng hướng kính ( hình 20). Tất cả các loại ổ đỡ khác đầu có thể chịu một phần tải
trọng dọc trục bên cạnh việc chịu tải hướng kính (tải trọng hỗn hợp).
 

Tải trọng dọc trục
Vòng bi chặn và vòng bi tiếp xúc bốn điểm (hình 21) chỉ chịu tải dọc trục nhẹ và trung bình. Vòng bi chặn một hướng chỉ có thể chịu được tải dọc trục ở một hướng.
Đối với tải dọc trục tác động cả hai hướng thì ổ bi chặn hai hướng cần được sử dụng.
  

Vòng bi tiếp xúc góc có thể chịu được tải dọc trục trung bình ở tốc độ cao. Ở đây, vòng bi chịu tải một hướng có thể chịu cả tải hướng kính tác động cùng một lúc trong khi vòng bi
chịu tải hai hướng thông thường được sử dụng để chỉ chịu tải dọc trục (hình 22).
Đối với các trường hợp chỉ có tải dọc trục ở một hướng, có độ lớn từ trung bình đến nặng, vòng bi kim chặn, vòng bi đũa và côn chặn là
những loại ổ lăn phù hợp để sử dụng. Ổ tang trống chặn (hình 23) có thể chịu tải dọc trục chỉ từ một hướng và tải hướng kính. Trong trường hợp tải dọc trục nặng tác động cả hai hướng, hai ổ đũa chặn hoặc hai ổ tang trống chặn có thể được lắp cặp.

Tải trọng hỗn hợp
Tải trọng hỗn hợp gồm có tải hướng kính và tải dọc trục tác động cùng một lúc. Khả năng chịu tải dọc trục của một ổ lăn được xác định bởi góc tiếp xúc a. Góc tiếp xúc này càng lớn, khả năng chịu tải dọc trục của ổ lăn càng lớn. Điều này được biểu thị bằng hệ số tính toán Y, trị số của hệ số này nhỏ đi khi góc tiếp xúc a tăng. 

Khả năng chịu tải dọc trục của ổ bi đỡ tùy thuộc vào thiết kế bên trong của ổ bi và khe hở trong sau khi lắp. Trong trường hợp có tải tổng hợp, các loại ổ bi tiếp xúc góc một dãy và hai dãy, ổ côn lắp đơn thường được sử dụng mặc dù ổ bi đỡ và ổ tang trống cũng phù hợp (hình. 24).
 

Bình luận của bạn
Vòng bi Đại Phát