Ký hiệu ngày sản xuất vòng bi SKF

Ngày sản xuất vòng bi SKF được ký hiệu trên vỏ hộp vòng bi với ý nghĩa như sau:

Ngày sản xuất : Bao gồm số và 1 chữ cái.
Số là chỉ ngày thứ mấy trong năm, Chữ cái chỉ năm
Quy đổi chữ cái theo năm:
A: 2004                             G: 2010                             O: 2017                             W: 2023
B: 2005                             H: 2011                              P: 2018                             X: 2024
C: 2006                             J: 2012                              R: 2019                             Y: 2025
D: 2007                             K: 2013                             S: 2020                             Z: 2026
E: 2008                             L:2014                               T: 2021
F: 2009                             M: 2015                             U: 2022

Ví Dụ:  Kí hiệu 161S : Vòng bi được sản xuất vào ngày 161 năm 2020

 

Bình luận của bạn
Vòng bi Đại Phát